Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, realizując obowiązek informacyjny, pragniemy poinformować o twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie.

   1. Administratorem Danych Osobowych pracowników, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Katolickie Przedszkole Aniołowo w Świeciu, ul. Sądowa 20, 86-100 Świecie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej, kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
   3. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
   4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.
   5. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: i stronie szkoły na facebooku w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie przez okres nauki w szkole, a następnie archiwizowane.
   6. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
   7. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na podstawie specjalistycznej dokumentacji organu uprawnionego do badania wyżej wymienionego.
   8. Posiada Pani/Pan prawo do:

   -    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub                       ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   -    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

   -    przenoszenia danych,

   -    wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   -  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

    

             9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Katolickim Przedszkolu Aniołowo jest Pan Paweł Kłos. W przypadku uwag dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem.
 
Dane kontaktowe:
 
Shop 1